Artykuły

Trochę wspomnień, czyli jak powstaliśmy


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa w oparciu o orzeczenie organizacyjne z dnia 15 września 1967r. w sprawie organizacji Poradni Wychowawczo-Zawodowej /Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 01 sierpnia 1964r. Nr O.W.G.I – 1369/64 Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty Nr 10/64 poz.108/ Prezydium Powiatowej Rady Powiatowej - Wydział Oświaty i Kultury w Wągrowcu.

 

Poradnia  jest placówką publiczną przekształconą  z Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną na podstawie decyzji nr 52 Kuratora Oświaty w Pile z dnia 10 września 1993r.

 

Założycielem i pierwszym dyrektorem Poradni była mgr Krystyna Weyna - pedagog (1967 - 1977).

 

Od marca 1996r.  Poradnia mieści  się w budynku przy ul. Wierzbowej  1  w Wągrowcu, wcześniej przez 20 lat  byliśmy w  pomieszczeniach I LO w Wągrowcu, przy ul. Klasztornej 18.

Organem prowadzącym Poradnię jest Rada Powiatu Wągrowieckiego, a nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty


 

Naszą misją jest wspieranie uczniów w procesie edukacji, to znaczy zapobieganie, redukowanie, minimalizowanie trudności, na jakie może napotykać młody człowiek w procesie uczenia się oraz funkcjonowania emocjonalnego i społecznego oraz wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Nasza  Poradnia oferuje specjalistyczną, profesjonalną, nacechowaną dużą życzliwością i zrozumieniem - pomoc. Jesteśmy otwarci na wszelkie problemy związane z rozwojem dzieci i młodzieży, funkcjonowaniem rodziny, szkoły, środowiska rówieśniczego.


Wspólnie łatwiej szukać dobrych rozwiązań, nabywać umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, a także osiągnąć życiowy sukces


Zapewniamy atmosferę bezpieczeństwa i dyskrecji.

Teren działania

Terenem działania Poradni jest powiat wągrowiecki obejmujący gminy: Wągrowiec, Gołańcz, Damasławek, Wapno, Mieścisko, Skoki.Usługi świadczone przez Poradnie są:
- dobrowolne,
- nieodpłatne,
- odbywają się na wniosek rodziców /opiekunów prawnych/a także pełnoletnich uczniów.

Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.