Artykuły

 Zgłoszenie do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wągrowcu

 

 

Wniosek o wydanie orzeczenia/ opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 

 Zaświaczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia - NOWY WZÓR

 

 

Opinia nauczyciela o sytuacji edukacyjno – wychowawczej ucznia z upośledzeniem umysłowym


Opinia nauczyciela  o sytuacji edukacyjno – wychowawczej  ucznia

Opinia o sytuacji edukacyjno - wychowawczej dziecka przedszkolnego


Skierowanie na badania specjalistyczne do PPP ucznia szkoły podstawowej  lub gimnazjum  z trudnościami w opanowaniu  umiejętności czytania i pisania - opinia dla polonisty


Karta zgłoszeniowa - dla pedagogów/nauczycieli o przeprowadzenie zajęć na terenie przedszkola/szkoły dla uczniów, rodziców  nauczycieli

​